Privacy verklaring

Owens Corning, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en verwante entiteiten, met inbegrip van de entiteiten in de Europese Unie, (gezamenlijk het “Bedrijf”), engageert zich om de privacy en de veiligheid van persoonlijke gegevens te beschermen en zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG), die op 25 mei 2018 in werking treedt.

Deze kennisgeving geeft bijkomende informatie aan onze klanten, leveranciers en professionele contacten en beschrijft de categorieën van persoonlijke gegevens die we verzamelen, hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, hoe we uw persoonlijke gegevens beveiligen, wanneer we uw persoonlijke gegevens aan derden kunnen mededelen, en wanneer we uw persoonlijke gegevens buiten uw eigen rechtsgebied kunnen transfereren. Deze kennisgeving beschrijft ook uw rechten betreffende de persoonlijke gegevens die we van u bijhouden, met inbegrip van de manier waarop u uw persoonlijke gegevens kunt bekijken, corrigeren en verzoeken om ze te wissen.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens enkel in overeenstemming met ons privacybeleid en deze privacykennisgeving, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving. Wij ondernemen stappen om te garanderen dat de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen juist, relevant en niet overmatig is, en dat deze gegevens voor beperkte doeleinden worden verwerkt.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt Owens Corning?

Wanneer u onze producten koopt of wanneer u ons producten en/of diensten verstrekt: wij ontvangen en bewaren informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt in het kader van onze contractuele relatie. Bijvoorbeeld, bij het aanmaken van accounts voor nieuwe derden, verzamelen we persoonlijke gegevens, zoals namen en e-mailadressen. De soorten informatie die wij rechtstreeks van onze klanten en leveranciers kunnen verzamelen omvatten: namen, gebruikersnamen, e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers, functiebenamingen, transactiegegevens alsook overige contact- of andere gegevens die zij ons wensen te verstrekken of in onze systemen uploaden.

Wanneer u onze websites gebruikt: we kunnen alle persoonlijke gegevens verzamelen die u ons stuurt of verstrekt. Indien u via de website contact met ons opneemt, houden we onze correspondentie bij.

Marketing: Op basis van onze legitiem belang voor het promoten van onze producten en oplossingen, verzamelen en verwerken we persoonlijke gegevens (namen, organisaties, functietitels, websites, contactgegevens van sociale media, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen) van professionals die optreden als adviseurs en promotors van onze producten en oplossingen om hen informatie over Owens Corning te sturen, ongeacht of we de persoonlijke gegevens nu rechtstreeks van hen of op een andere manier hebben ontvangen, zoals het aankopen van contactlijsten. De ontvangers van dergelijke informatie hebben te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verzameling, verwerking en doel.

Persoonlijke gegevens worden enkel bewaard zolang als nodig is onder de toepasselijke retentieregels.

Indien we uw persoonlijke gegevens in de toekomst voor andere doeleinden willen verwerken dan waarvoor ze zijn verzameld, verstrekken we u daarover informatie en eventuele andere relevante informatie.

Zijn mijn persoonlijke gegevens veilig?

Wij gebruiken gepaste technische, organisatorische en administratieve maatregelen om informatie die wij bijhouden te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. Naast andere praktijken worden systemen beveiligd met gepaste maatregelen en hardware, en accounts worden beveiligd met wachtwoorden of encryptie voor uw privacy en veiligheid.

Welke manier gebruikt Owens Corning om uw persoonlijke gegevens met derden te delen?

We kunnen informatie over u aan andere bedrijven van de groep overdragen met het oog op onze contractuele relatie of het beheer van de activiteiten van het bedrijf. Wij kunnen uw informatie delen met derde leveranciers, consultants en andere dienstverleners die we inhuren om taken voor ons uit te voeren. Deze bedrijven omvatten (bijvoorbeeld) de verwerkers van onze betalingen, bedrijven die websiteanalyse aanbieden, verstrekkers van productfeedback of helpdesksoftware, verstrekkers van fiscale, juridische en boekhoudkundige diensten, belastingautoriteiten, verzekeringsmaatschappijen, beveiligingsbedrijven, CRM-dienstverleners, verstrekkers van e-maildiensten en andere. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken, wanneer dat nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, zowel in rechtbankprocedures als in administratieve procedures of procedures buiten de rechtbank.

Owens Corning deelt enkel persoonlijke gegevens van inwoners van de EU met derden die conform AVG zijn. Overeenstemming met AVG wordt verkregen door passende serviceovereenkomsten af te sluiten of door zulke derden en hun producten of diensten grondig door te lichten.

Naar welke landen worden mijn persoonlijke gegevens getransfereerd?

Owens Corning heeft kantoren en faciliteiten in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Rusland en Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De Europese Commissie heeft een “besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard” genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van sommige van deze landen. Overdrachten van en naar elk van deze landen worden beveiligd door gepaste beschermingsmaatregelen.

Uw privacyrechten

Krachtens de AVG heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Als betrokkene heeft u het recht om te vragen om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te controleren, bij te werken, recht te zetten en te wissen. Als u toestemming heeft gegevens voor de verwerking van uw gegevens, heeft u (in bepaalde gevallen) het recht om die toestemming op eender welk ogenblik in te trekken, wat geen invloed heeft op de wettigheid van de verwerking vooraleer uw toestemming werd ingetrokken.

U kunt uw rechten als betrokkene uitoefenen door een verzoek in te dienen op EUprivacy@owenscorning.com. Ons privacyteam zal uw verzoek onderzoeken en u zo snel mogelijk antwoorden.

Als u vindt dat wij uw rechten inzake gegevensbescherming niet hebben nageleefd, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming of bij de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming: Privacycommissie, Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, België of commission@privacycommission.be

Aanvullende contactgegevens

De contactpersonen van raad inzake privacy van gegevens van Owens Corning zijn mevrouw Angela Carter (VS) en mevrouw Eline Meesseman (EU) en zijn op dit adres te bereiken: EUprivacy@owenscorning.com