Duurzaamheid

In toelichting F van de Europese Verordening bouwproducten wordt duurzaamheid als volgt gedefinieerd: "De duurzaamheid van een product is het vermogen van het product om zijn vereiste prestatie gedurende een bepaalde of langdurige periode te behouden onder invloed van te verwachten acties. Bij normaal onderhoud zal een product gedurende een economisch redelijke termijn adequaat ontworpen en uitgevoerde werken mogelijk maken in overeenstemming met de basiseisen voor bouwmaterialen." 

Duurzaamheid is dus afhankelijk van het beoogde gebruik van het product en zijn bedrijfsomstandigheden. De beoordeling van duurzaamheid kan betrekking hebben op het product als geheel of op zijn prestatiekenmerken, voor zover deze van belang zijn met betrekking tot de naleving van de basiseisen voor bouwmaterialen. In beide gevallen is de onderliggende aanname dat het prestatieniveau van het product gedurende de hele levenscyclus op een aanvaardbaar niveau behouden blijft, vergeleken met het oorspronkelijk prestatieniveau.

Veroudering

De term veroudering verwijst naar de geleidelijke verandering van eigenschappen op lange termijn. Het gelijktijdig optreden van een hoge vochtigheidsgraad en hoge temperatuur kan invloed hebben op de mechanische eigenschappen van minerale wol. Onder dergelijke extreme omstandigheden is een verlies van de sterkte-eigenschappen te zien.


Dimensionele stabiliteit bij blootstelling aan belasting, temperatuur en vochtigheid

Met dimensionele stabiliteit wordt bedoeld dat het materiaal zijn oorspronkelijke formaat en dikte in de loop van de tijd behoudt. Deze eigenschap wordt getest conform EN 1604 (test: 48 uur bij 23°C, 90% vochtigheid; max. toegestane verandering 1%).

Dimensionele stabiliteit is een belangrijk criterium voor de adequate werking van isolatieconstructies op lange termijn. De eisen zijn gebaseerd op dimensionele stabiliteit bij een constante temperatuur (EN 1604) of een temperatuur- en vochtigheidscyclus (EN 1603). Bij een belaste constructie is het tevens van belang een isolatieproduct te kiezen dat op lange termijn een goede stabiele dikte heeft (EN 1606).

De dimensionele veranderingen van materialen houden verband met hun thermische uitzettingscoëfficiënt. Dit is de mate waarin materialen krimpen of uitzetten wanneer ze afkoelen of opwarmen. Bij bijna alle materialen is de uitzettingscoëfficiënt afhankelijk van de chemische samenstelling van het materiaal.

Steenwol is een anorganisch materiaal dat onder alle omstandigheden zijn vorm en afmetingen behoudt.


Resistentie tegen alkalische eigenschappen van chemicaliën

Bij de specificatie van isolatieproducten moet worden aangegeven of ze geschikt zijn voor toepassing samen met andere producten in de constructie. Ze moeten bestand zijn tegen de alkalische eigenschappen van bijvoorbeeld beton of andere chemicaliën die worden gebruikt voor waterdichting, lijmen, etc.

Een goede alkalische resistentie is uiterst belangrijk voor isolatiematerialen die worden gebruikt in combinatie met dunne gevelbekledingen, waarbij de bekleding direct op het oppervlak van de isolatie wordt aangebracht.

  • Steenwol is uiterst alkalisch resistent

UV-straling tijdens installatie

Tijdens de bouw worden de isolatieproducten blootgesteld aan ultraviolette straling. Een voorbeeld hiervan is ETICS, waarbij de gevel van een gebouw eerst wordt geïsoleerd en het isolatieoppervlak nog enige tijd bloot blijft liggen tot het moment waarop de bekleding wordt aangebracht. De inwerking van UV-straling mag dan geen enkele invloed hebben op de prestaties van het isolatiemateriaal.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de standaardtestmethodes voor duurzaamheid.

Eigenschap  Standaardtestmethode Isolatie van minerale wol Ter plaatse ingespoten isolatie 
Dimensionele stabiliteit bij constante temperatuur
   x  
Dimensionele stabiliteit onder temperatuur en vochtigheid
   x  
Stabiele dikte op lange termijn
     
Chemische resistentie
   x  x
UV-straling
   x  
Duurzaamheid van sandwichpanelen
EN 14509
DUR 1
DUR 2
 x