Gezondheid en veiligheid

Comfort en gezondheid maken deel uit van twee basiseisen voor bouwmaterialen uit de Europese Verordening bouwproducten: Hygiëne, gezondheid en milieu (interpretatief document 3) en Gebruiksveiligheid (interpretatief document 4).

In koude en gematigde klimaatzones brengen mensen ongeveer 90% van de tijd in huis door. Een gezonde binnenlucht is dus nog belangrijker dan een gezonde buitenlucht. In een gezond binnenklimaat worden mensen minder snel ziek, hebben ze geen last van klachten als het sickbuildingsyndroom, voelen ze zich prettiger en kunnen ze beter werken. Een gezond binnenklimaat moet dus een hoge prioriteit hebben bij het ontwerp en bij de constructie. Maar in de praktijk zijn bewoners vaak ontevreden en hebben ze regelmatig allerlei klachten over hun gezondheid of woon- en werkomgeving.

De kwaliteit van het binnenklimaat wordt op allerlei manieren beïnvloed door zaken als verwarming, ventilatie en airconditioning, bouwtechnische constructie, bouwkwaliteit, bouwmaterialen, alsmede de functie en onderhoudsstaat van het gebouw. Omdat er zoveel factoren een rol spelen, moeten eigenaar en ontwerper op de eerste plaats de prestaties van het gebouw en het hele bouwplan in kaart brengen. De bouwsector kan dan volgens erkende procedures laten zien dat gebouwen aan de overeengekomen prestatiecriteria voldoen.

PAROC-steenwolvezel is veilig

PAROC-steenwolproducten kunnen veilig en zonder enig risico voor de gezondheid worden gebruikt. Om de veiligheid van het product te garanderen, vervaardigt de Paroc Group uitsluitend bio-oplosbare steenwolvezels, die niet als kankerverwekkend voor mensen kunnen worden geklasseerd.
  • Onze producten zijn voorzien van het EUCEB-keurmerk (European Certification Board for Mineral Wool products), waarmee wordt aangegeven dat PAROC-steenwolvezels voldoen aan de eisen van de Europese richtlijn. 
  • Ook zijn de steenwolproducten van Paroc voorzien van het RAL-kwaliteitskeurmerk als garantie dat ze vrij zijn van kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, zoals aangegeven in het Duitse technische voorschrift voor gevaarlijke stoffen, TRGS 905.
EUCEB   RAL

 

PAROC-steenwol heeft extreem lage emissies

De PAROC-steenwolproducten voldoen aan de strengste eisen (M1) van het Finse vrijwillige systeem voor emissies van bouwmaterialen. Onze steenwolproducten worden erkend als producten met een lage emissie en worden daarop al getest sinds 1995, toen het vrijwillige systeem in Finland werd opgezet door de landelijke afdeling van de Society of Indoor Air Quality and Climate. Het lage emissieniveau van PAROC-producten is voor klanten te herkennen aan het M1-label.

U kunt de gecertificeerde producten vinden op de RTS-website: http://www.rts.fi/english.htm

 

M1


PAROC-steenwol bevat geen gevaarlijke stoffen

PAROC-steenwolproducten voldoen aan de door het Europees Agentschap voor chemische stoffen opgelegde eisen betreffende REACH en de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, wat betekent dat ze geen van de stoffen bevatten die zijn opgenomen op de kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen.
Het technisch dossier van de REACH-registratie bevat een chemisch veiligheidsrapport over de eigenschappen en classificatie van de stof. PAROC-steenwolvezel is een minerale wolvezel conform Nota Q die als ongevaarlijk wordt beschouwd en niet als irriterend is geklasseerd.

PAROC-steenwolproducten bevatten geen gevaarlijke stoffen die zijn vermeld in de BGS-richtlijn

PAROC-steenwolproducten bevatten geen gevaarlijke stoffen die zijn vermeld in de BGS-richtlijn (de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur). Dit betekent dat PAROC-producten ook in elektrische en elektronische apparatuur mogen worden gebruikt.

PAROC-steenwol is veilig te hanteren

Wanneer steenwol met blote handen wordt aangepakt, kunnen de vezels jeuk en huidirritatie veroorzaken. De vezels veroorzaken echter geen schade aan de huid zoals dat gebeurt bij irriterende chemische stoffen, en de jeuk verdwijnt meestal weer snel. De jeuk ontstaat doordat de ruwe steenwolvezels op de huid prikken. Het wordt aanbevolen om tijdens de installatie van minerale wol ruimzittende werkkleding en handschoenen te dragen. Zorg ook dat er zo min mogelijk stof vrijkomt.

Als lid van EURIMA (de Europese organisatie voor fabrikanten van minerale wol) hebben we een vrijwillige overeenkomst gesloten om de standaardinformatie en -symbolen van de organisatie voor de hantering van het product, op de verpakking aan te brengen.

Zie voor meer informatie >>

Overview of compliance of Paroc stone wool products to environmental, health and safety regulations (pdf)

Het veiligheidsinformatieblad vindt u op de website van Paroc.