Normen en labels voor duurzaam bouwen

Alle inspanningen om de duurzaamheid van de gebouwde omgeving te verbeteren, worden door ons van harte ondersteund. Bij een aanpak gericht op de levenscyclus van gebouwen wordt uitgegaan van een holistische langetermijnvisie waarin de energie-efficiëntie van het gebouw door de jaren heen wordt beoordeeld, en dus gelet wordt op de bespaarde hoeveelheid energie. Wij ondersteunen de duurzaamheidsbeoordelingen op basis van de normen CEN en ISO. 

De technische commissie CEN TC 350 heeft met 'Sustainability of Construction Works' een nieuwe norm voor de duurzaamheid van bouwwerken ontwikkeld. Daarnaast zijn er ISO-normen voor levenscyclusanalyses en milieuproductverklaringen beschikbaar.

Koppeling:

European committee of standardisation 
International Organisation for Standardisation

Vrijwillige beoordelingssystemen

Met behulp van beoordelingssystemen voor gebouwen kunnen investeerders, instanties en gebruikers het vastgoed op een uniforme manier met elkaar vergelijken. Deze beoordelingssystemen op basis van de gehele levenscyclus geven een transparante kijk op de prestaties binnen een geplande omgeving. De beoordelingssystemen analyseren de gebouwen met behulp van indicatoren voor verschillende categorieën. Daarbij worden door zowel nationale als internationale regelingen drempelwaarden ingesteld voor deze indicatoren. Voor de totale beoordeling van een project worden de indicatoren berekend met behulp coëfficiënten.

In verschillende landen zijn inmiddels Green Building Councils opgezet die de certificering voor duurzaam bouwen in banen moeten leiden. De World Green Buildings Council is opgericht door de nationale raden voor duurzaam bouwen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Koppelingen: 

World Green Building Council

PromisE

PromisE is een Fins systeem voor de milieueffectenbeoordeling en classificatie van nieuwe en bestaande gebouwen. Het systeem bestaat uit vier hoofdcategorieën: de gezondheid van gebruikers, het verbruik van natuurlijke hulpbronnen, de milieulasten en de milieurisico's. In de volgende tabel ziet u de categorieën en indicatoren voor nieuwe gebouwen.

Gewogen indicator Kantoorgebouwen Woongebouwen
Gezondheid van gebruikers

25

25

Verbruik van natuurlijke hulpbronnen
30 30 
Milieulasten 35 35
Milieurisico's
10 10

 

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) is een beoordelingsmethode op basis van erkende prestatiemetingen, die worden afgezet tegen vaste benchmarks om het bestek, het ontwerp, de bouw en het gebruik van een gebouw te beoordelen. De gebruikte metingen vertegenwoordigen een brede reeks van categorieën en criteria, van energie tot ecologie. Deze betreffen aspecten die te maken hebben met energie- en watergebruik, het binnenmilieu (gezondheid en welzijn), verontreiniging, vervoer, materialen, afval, ecologie en managementprocessen.

BREEAM beoordeelt uiteenlopende kwesties met betrekking tot milieu en duurzaamheid, zodat ontwikkelaars, ontwerpers en gebouwbeheerders hun klanten, plannenmakers en andere belanghebbenden kunnen laten zien dat het gebouw milieuvriendelijk is. BREEAM hanteert een eenvoudige scoringsmethode, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en onderzoek. De methode heeft een positief effect op het ontwerp, de bouw en het beheer van gebouwen, en biedt een technische norm voor kwaliteitsbeoordeling en certificering.

BREEAM komt in verschillende vormen voor, variërend van specifieke schema's per land die zijn aangepast aan de lokale situatie, tot internationale schema's bedoeld voor de certificering van afzonderlijke projecten over de hele wereld.


Koppeling:

BREEAM 

  LEED

  LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is een door de Amerikaanse Green Building Council ontwikkeld beoordelingssysteem dat de milieuprestatie van gebouwen analyseert en de markt voor duurzaam bouwen verder wil ontwikkelen. Het werkt met een puntensysteem waarmee projecten punten kunnen verdienen voor milieuvriendelijke maatregelen die tijdens de bouw en het gebruik van een gebouw worden genomen.

  Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet een gebouw ten minste 40 punten hebben verdiend. Voor een zilvercertificaat zijn 50–59 punten nodig, voor een goudcertificaat 60–79 punten en voor een platinacertificaat 80–110 punten. Deze niveaus verwijzen naar de punten die worden vergaard in vijf groene ontwerpcategorieën: duurzaamheid van de locatie, efficiënt watergebruik, energie en atmosfeer, materialen en bronnen, en kwaliteit van het binnenklimaat. LEED kan ook punten toekennen voor bijvoorbeeld innovatief ontwerp en materiaaleigenschappen.

  De LEED-certificering, waarvoor een andere partij opdracht moet geven, laat de klant en het publiek in het algemeen zien dat het project voldoet aan de milieudoelen en dat het gebouw presteert conform het ontwerp. Gecertificeerde projecten kunnen profiteren van een groeiend aantal stimuleringsregelingen van de overheid en mogelijk ook de nodige positieve publiciteit opleveren.

  Koppeling:

  Green Building Certificate Institute