Europese voorschriften

Richtlijn bouwproducten (CPD)

De Richtlijn bouwproducten waarborgt het vrije verkeer van alle bouwproducten binnen de Europese Unie. Deze richtlijn introduceerde een gemeenschappelijke technische taal opgebouwd uit geharmoniseerde normen en Europese technische goedkeuringen, waarmee fabrikanten de prestaties van de producten die ze op de markt brengen, kunnen uitdrukken.

Het belangrijkste toepassingsgebied van de Richtlijn bouwproducten betreft de veiligheid van constructies, zij het beperkt tot de regulering van kenmerken die moeten voldoen aan zes fundamentele eisen voor bouwwerken:
 1. Mechanische weerstand en stabiliteit
 2. Brandveiligheid
 3. Hygiëne, gezondheid en milieu
 4. Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik
 5. Bescherming tegen geluidshinder
 6. Energiebesparing en warmtebehoud

Met ingang van 1 juli 2013 wordt de Richtlijn bouwproducten (CPD, Construction Products Directive) vervangen door de Verordening bouwproducten (CPR, Construction Products Regulation). Daarmee wordt de CE-markering verplicht gesteld voor alle lidstaten en wordt tevens een nieuwe essentiële vereiste toegevoegd aan de lijst met fundamentele eisen:

7. Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

De Richtlijn bouwproducten (89/106/EEG) vereist dat producten worden aangemerkt als 'CE' om aan te geven dat ze in overeenstemming zijn met de EU-normen.


CE-markering

De CE-markering (een afkorting van 'Conformité Européenne', ofwel 'Europese conformiteit') is een verplicht conformiteitskeurmerk voor producten die in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht.

Wanneer een product voorzien is van een CE-markering, garandeert de fabrikant dat het voldoet aan alle fundamentele eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.

Meer informatie >>

European Commission: CE marking


Europese technische goedkeuring (ETA)

Een Europese technische goedkeuring (ETA, European Technical Approval) voor bouwproducten is een technische beoordeling om te bepalen of een product geschikt is voor het beoogde doel. Een ETA kan worden verleend wanneer er geen relevante geharmoniseerde norm bestaat. Een ETA geeft een producent tevens de mogelijkheid om in zo'n geval toch een CE-markering te gebruiken.

Momenteel is een ETA na verlening, vijf jaar geldig in alle EER-landen.

Met ingang van 1 juli 2013 worden de huidige Europese technische goedkeuringen vervangen door Europese technische beoordelingen.


Meer informatie >>

European Organization for Technical Approvals

EG-verklaring van overeenstemming

De CE-markering is de externe verificatie van de EG-verklaring van overeenstemming die de fabrikant heeft afgegeven.

Met een EG-verklaring van overeenstemming verklaart de fabrikant dat zijn producten aan de gestelde eisen voldoen. De autoriteiten moeten over de verklaring van overeenstemming beschikken zodra het product op de Europese markt wordt uitgebracht. De verklaring moet worden opgesteld door:
 • de fabrikant, of 
 • een gevolmachtigde van de fabrikant in de Europese Gemeenschap. 

Per 1 juli 2013 wordt de EG-verklaring van overeenstemming omgedoopt in 'prestatieverklaring'. Deze verklaring wordt de nieuwe manier om informatie te verstrekken over de essentiële kenmerken van een product dat op basis van geharmoniseerde normen of Europese technische beoordelingen een CE-markering heeft gekregen.

Via een prestatieverklaring neemt de fabrikant verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het bouwproduct met de aangegeven prestaties ervan.

Meer informatie:European Commission: Declaration of Performance (DoP) and CE marking

Een product dat voorzien is van een CE-markering kan overal in de Europese Economische Ruimte worden verkocht. Opgemerkt dient te worden dat het niet om een kwaliteitskeurmerk gaat.

De productvereisten en bouwvoorschriften verschillen per lidstaat. Het feit dat een product een CE-markering heeft, maakt het derhalve niet automatisch geschikt voor bepaalde toepassingen of voor gebruik in bepaalde lidstaten, ook al mag het in die lidstaten op de markt worden gebracht.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het gebruik van het juiste product met de juiste kenmerken voor een bepaalde toepassing ligt dan ook bij de ontwerpers, aannemers en lokale bouwautoriteiten. Door te kiezen voor een product met een CE-markering, weet een ontwerper wel dat de fabrikant volledig garant staat voor de kwaliteit van het product en/of de dienst in kwestie.

Eurocodes

Eurocodes zijn Europese codes voor structureel ontwerp voor bouwkundige of civieltechnische werken. De codes zijn bedoeld om de structurele veiligheid te verbeteren en de concurrentiekracht van de Europese bouwsector te vergroten.

 • EN1990 Eurocode 0: Grondslagen van het constructief ontwerp
 • EN1991 Eurocode 1: Belastingen op constructies
 • EN1992 Eurocode 2: Ontwerp van betonconstructies
 • EN1993 Eurocode 3: Ontwerp van staalconstructies
 • EN1994 Eurocode 4: Ontwerp van staal-betonconstructies
 • EN1995 Eurocode 5: Ontwerp van houtconstructies
 • EN1996 Eurocode 6: Ontwerp van constructies van metselwerk
 • EN1997 Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp
 • EN1998 Eurocode 8: Ontwerp van aardbevingsbestendige constructies
 • EN1999 Eurocode 9: Ontwerp van aluminiumconstructies

Eurocodes leiden tot een meer uniform bouwveiligheidsniveau in de verschillende Europese regio's. Ook zullen gemeenschappelijke ontwerpmethodes de communicatie tussen ontwerpers, autoriteiten en klanten vereenvoudigen.

Meer informatie: Eurocodes: About the EN Eurocodes